Đăng ký Đăng ký VIP
User:   Pass:  
Xổ số kiến thiết Xổ số theo ngày
Xổ số kiến thiết Dự Đoán Xổ Số
Xổ số kiến thiết Sổ kết quả
Xổ số kiến thiết Soi cầu xổ số
Xổ số kiến thiết Thống kê loto
Xổ số kiến thiết Thống kê đặc biệt
Xổ số kiến thiết Công cụ hỗ trợ khác
 
Biên ngày :dd-mm-yyyy
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
24-05-20200 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần7 lần2 lần
23-05-20205 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần5 lần4 lần4 lần
22-05-20201 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần5 lần
21-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần2 lần
20-05-20204 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
19-05-20203 lần3 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
18-05-20201 lần6 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
17-05-20200 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần1 lần2 lần7 lần3 lần
16-05-20201 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
15-05-20205 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
14-05-20202 lần2 lần2 lần0 lần7 lần0 lần3 lần7 lần2 lần2 lần
13-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
12-05-20202 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
11-05-20202 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần6 lần
10-05-20205 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
09-05-20206 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
08-05-20204 lần3 lần3 lần0 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
07-05-20203 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
06-05-20200 lần4 lần5 lần5 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
05-05-20202 lần1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
04-05-20202 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
03-05-20203 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần6 lần1 lần
02-05-20202 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
01-05-20201 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần6 lần
30-04-20203 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
29-04-20203 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
28-04-20202 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
27-04-20202 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
26-04-20204 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
25-04-20201 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần7 lần3 lần
Tổng73 lần80 lần82 lần84 lần90 lần67 lần76 lần88 lần90 lần80 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
24-05-20201 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
23-05-20201 lần7 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
22-05-20202 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần6 lần1 lần
21-05-20202 lần5 lần4 lần1 lần6 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
20-05-20201 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
19-05-20204 lần0 lần1 lần2 lần4 lần7 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
18-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
17-05-20205 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
16-05-20202 lần5 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15-05-20201 lần6 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
14-05-20201 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13-05-20202 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
12-05-20202 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
11-05-20202 lần1 lần1 lần3 lần2 lần7 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
10-05-20204 lần1 lần5 lần0 lần5 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần
09-05-20202 lần2 lần3 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
08-05-20201 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
07-05-20203 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
06-05-20202 lần2 lần1 lần6 lần3 lần5 lần6 lần0 lần1 lần1 lần
05-05-20204 lần3 lần4 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
04-05-20204 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần6 lần
03-05-20202 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần
02-05-20205 lần2 lần3 lần2 lần7 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
01-05-20201 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần
30-04-20201 lần2 lần6 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
29-04-20203 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
28-04-20202 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
27-04-20202 lần6 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
26-04-20204 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
25-04-20206 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
Tổng74 lần78 lần92 lần83 lần82 lần95 lần72 lần74 lần92 lần68 lần