Đăng ký Đăng ký VIP
User:   Pass:  
Xổ số kiến thiết Xổ số theo ngày
Xổ số kiến thiết Dự Đoán Xổ Số
Xổ số kiến thiết Sổ kết quả
Xổ số kiến thiết Soi cầu xổ số
Xổ số kiến thiết Thống kê loto
Xổ số kiến thiết Thống kê đặc biệt
Xổ số kiến thiết Công cụ hỗ trợ khác
 
Biên ngày :dd/mm/yyyy
1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-05-2020

Đầu 0 ra ngày 19-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Đầu 1 ra ngày 11-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Đầu 2 ra ngày 25-04-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 30 ngày
Đầu 3 ra ngày 21-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đầu 4 ra ngày 16-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Đầu 5 ra ngày 18-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Đầu 7 ra ngày 24-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đầu 8 ra ngày 17-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Đầu 9 ra ngày 23-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
 
2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-05-2020

Đuôi 0 ra ngày 19-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Đuôi 1 ra ngày 23-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đuôi 2 ra ngày 07-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Đuôi 3 ra ngày 14-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Đuôi 4 ra ngày 18-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
Đuôi 5 ra ngày 20-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Đuôi 7 ra ngày 03-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 22 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
 
3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-05-2020

Tổng 0 ra ngày 23-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Tổng 1 ra ngày 21-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Tổng 2 ra ngày 01-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 24 ngày
Tổng 3 ra ngày 26-04-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 29 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Tổng 5 ra ngày 08-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 17 ngày
Tổng 6 ra ngày 24-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Tổng 7 ra ngày 22-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Tổng 8 ra ngày 17-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
 
4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-05-2020

Bộ 00 ra ngày 19-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Bộ 01 ra ngày 20-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Bộ 02 ra ngày 09-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
Bộ 03 ra ngày 17-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Bộ 04 ra ngày 18-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
Bộ 12 ra ngày 04-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 21 ngày
Bộ 13 ra ngày 14-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Bộ 14 ra ngày 23-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Bộ 23 ra ngày 07-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Bộ 24 ra ngày 24-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Bộ 34 ra ngày 22-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Bộ 11 ra ngày 01-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 24 ngày
Bộ 22 ra ngày 05-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 20 ngày
Bộ 33 ra ngày 21-05-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Bộ 44 ra ngày 10-03-2020 đến nay vẫn chưa ra lại là 76 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133